โปรแกรมนี้คำนวณรากของสมการกำลังสองเมื่อทราบค่าสัมประสิทธิ์

รูปแบบมาตรฐานของสมการกำลังสองคือ:

ax2 + bx + c = 0, where
a, b and c are real numbers and
a ≠ 0

ในการหารากของสมการนั้น เราใช้สูตร

(root1,root2) = (-b ± √b2-4ac)/2

คำว่า b2-4ac เรียกว่า discriminant ของสมการกำลังสอง เป็นการบอกลักษณะของราก

 1. ถ้าการเลือกปฏิบัติมากกว่า 0รากคือ real และ different.
 2. ถ้าผู้เลือกปฏิบัติเท่ากับ 0รากคือ real และ equal.
 3. ถ้าผู้เลือกปฏิบัติน้อยกว่า 0รากคือ complex และ different.
ธรรมชาติของรากของสมการกำลังสอง

ตัวอย่าง: รากของสมการกำลังสอง

// program to solve quadratic equation
let root1, root2;

// take input from the user
let a = prompt("Enter the first number: ");
let b = prompt("Enter the second number: ");
let c = prompt("Enter the third number: ");

// calculate discriminant
let discriminant = b * b - 4 * a * c;

// condition for real and different roots
if (discriminant > 0) {
  root1 = (-b + Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);
  root2 = (-b - Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// condition for real and equal roots
else if (discriminant == 0) {
  root1 = root2 = -b / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// if roots are not real
else {
  let realPart = (-b / (2 * a)).toFixed(2);
  let imagPart = (Math.sqrt(-discriminant) / (2 * a)).toFixed(2);

  // result
  console.log(
  `The roots of quadratic equation are ${realPart} + ${imagPart}i and ${realPart} - ${imagPart}i`
 );
}

Output 1

Enter the first number: 1
Enter the second number: 6
Enter the third number: 5
The roots of quadratic equation are -1 and -5

ค่าอินพุตข้างต้นเป็นไปตามครั้งแรก if สภาพ. ที่นี่การเลือกปฏิบัติจะมากกว่า 0 และรหัสที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการ

Output 2

Enter the first number: 1
Enter the second number: -6
Enter the third number: 9
The roots of quadratic equation are 3 and 3

ค่าอินพุตข้างต้นตอบสนอง else if สภาพ. ในที่นี้ผู้เลือกปฏิบัติจะเท่ากับ 0 และรหัสที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการ

Output 3

Enter the first number: 1
Enter the second number: -3
Enter the third number: 10
The roots of quadratic equation are 1.50 + 2.78i and 1.50 - 2.78i

ในผลลัพธ์ข้างต้น การเลือกปฏิบัติจะน้อยกว่า 0 และรหัสที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการ

ในโปรแกรมข้างต้น Math.sqrt ใช้ในการหารากที่สองของตัวเลข จะเห็นว่า toFixed(2) ใช้ในโปรแกรมด้วย ซึ่งจะปัดเศษทศนิยมให้เป็นค่าทศนิยมสองค่า

โปรแกรมข้างต้นใช้ an if…else งบ. หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ if…else คำสั่ง ไปที่ JavaScript ถ้า… คำสั่งอื่น

ทั้งหมด วิธีใช้โปรแกรม Javascript แก้สมการกำลังสอง [Easiest] วิธีการที่ฉันกล่าวถึงทำงานได้ดี ขอบคุณสำหรับการอ่านและโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างด้วยความคิดของคุณในบทความนี้และแบ่งปัน fixsy.org กับเพื่อนของคุณ.