Ten program oblicza pierwiastki równania kwadratowego, gdy znane są jego współczynniki.

Standardową postacią równania kwadratowego jest:

ax2 + bx + c = 0, where
a, b and c are real numbers and
a ≠ 0

Aby znaleźć pierwiastki takiego równania, używamy wzoru:

(root1,root2) = (-b ± √b2-4ac)/2

Termin b2-4ac jest znany jako discriminant równania kwadratowego. Mówi o naturze korzeni.

 1. Jeśli wyróżnik jest większy niż 0korzenie są real oraz different.
 2. Jeśli wyróżnik jest równy 0korzenie są real oraz equal.
 3. Jeśli dyskryminator jest mniejszy niż 0korzenie są complex oraz different.
Natura pierwiastków równań kwadratowych

Przykład: Pierwiastki z równania kwadratowego

// program to solve quadratic equation
let root1, root2;

// take input from the user
let a = prompt("Enter the first number: ");
let b = prompt("Enter the second number: ");
let c = prompt("Enter the third number: ");

// calculate discriminant
let discriminant = b * b - 4 * a * c;

// condition for real and different roots
if (discriminant > 0) {
  root1 = (-b + Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);
  root2 = (-b - Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// condition for real and equal roots
else if (discriminant == 0) {
  root1 = root2 = -b / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// if roots are not real
else {
  let realPart = (-b / (2 * a)).toFixed(2);
  let imagPart = (Math.sqrt(-discriminant) / (2 * a)).toFixed(2);

  // result
  console.log(
  `The roots of quadratic equation are ${realPart} + ${imagPart}i and ${realPart} - ${imagPart}i`
 );
}

Output 1

Enter the first number: 1
Enter the second number: 6
Enter the third number: 5
The roots of quadratic equation are -1 and -5

Powyższe wartości wejściowe spełniają pierwsze if stan. Tutaj wyróżnik będzie większy niż 0 i wykonywany jest odpowiedni kod.

Output 2

Enter the first number: 1
Enter the second number: -6
Enter the third number: 9
The roots of quadratic equation are 3 and 3

Powyższe wartości wejściowe spełniają else if stan. Tutaj wyróżnik będzie równy 0 i wykonywany jest odpowiedni kod.

Output 3

Enter the first number: 1
Enter the second number: -3
Enter the third number: 10
The roots of quadratic equation are 1.50 + 2.78i and 1.50 - 2.78i

W powyższym wyniku dyskryminator będzie mniejszy niż 0 i wykonywany jest odpowiedni kod.

W powyższym programie Math.sqrt służy do znalezienia pierwiastka kwadratowego z liczby. Możesz to zobaczyć toFixed(2) jest również używany w programie. To zaokrągla liczbę dziesiętną do dwóch wartości dziesiętnych.

Powyższy program używa an if…else sprawozdania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o if…else instrukcji, przejdź do JavaScript if…else Instrukcja.

Wszystkie z tych Jak używać programu JavaScript do rozwiązywania równania kwadratowego [Easiest] metody, o których wspomniałem, działały dobrze. Dziękujemy za przeczytanie i proszę o komentarz poniżej swoimi przemyśleniami na temat tego artykułu i udostępnij fixsy.org z Twoimi przyjaciółmi.