Chương trình này tính toán các nghiệm nguyên của một phương trình bậc hai khi biết các hệ số của nó.

Dạng chuẩn của phương trình bậc hai là:

ax2 + bx + c = 0, where
a, b and c are real numbers and
a ≠ 0

Để tìm nghiệm nguyên của phương trình như vậy, chúng tôi sử dụng công thức,

(root1,root2) = (-b ± √b2-4ac)/2

Thời hạn b2-4ac được gọi là discriminant của một phương trình bậc hai. Nó nói lên bản chất của rễ.

 1. Nếu số phân biệt lớn hơn 0rễ là realdifferent.
 2. Nếu số phân biệt bằng 0rễ là realequal.
 3. Nếu số phân biệt nhỏ hơn 0rễ là complexdifferent.
Bản chất của nghiệm nguyên của phương trình bậc hai

Ví dụ: Gốc của một phương trình bậc hai

// program to solve quadratic equation
let root1, root2;

// take input from the user
let a = prompt("Enter the first number: ");
let b = prompt("Enter the second number: ");
let c = prompt("Enter the third number: ");

// calculate discriminant
let discriminant = b * b - 4 * a * c;

// condition for real and different roots
if (discriminant > 0) {
  root1 = (-b + Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);
  root2 = (-b - Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// condition for real and equal roots
else if (discriminant == 0) {
  root1 = root2 = -b / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// if roots are not real
else {
  let realPart = (-b / (2 * a)).toFixed(2);
  let imagPart = (Math.sqrt(-discriminant) / (2 * a)).toFixed(2);

  // result
  console.log(
  `The roots of quadratic equation are ${realPart} + ${imagPart}i and ${realPart} - ${imagPart}i`
 );
}

Output 1

Enter the first number: 1
Enter the second number: 6
Enter the third number: 5
The roots of quadratic equation are -1 and -5

Các giá trị đầu vào ở trên thỏa mãn điều đầu tiên if tình trạng. Ở đây, giá trị phân biệt sẽ lớn hơn 0 và mã tương ứng được thực thi.

Output 2

Enter the first number: 1
Enter the second number: -6
Enter the third number: 9
The roots of quadratic equation are 3 and 3

Các giá trị đầu vào trên thỏa mãn else if tình trạng. Ở đây, số phân biệt sẽ bằng 0 và mã tương ứng được thực thi.

Output 3

Enter the first number: 1
Enter the second number: -3
Enter the third number: 10
The roots of quadratic equation are 1.50 + 2.78i and 1.50 - 2.78i

Trong kết quả đầu ra ở trên, giá trị phân biệt sẽ nhỏ hơn 0 và mã tương ứng được thực thi.

Trong chương trình trên, Math.sqrt được sử dụng để tìm căn bậc hai của một số. Bạn có thể thấy rằng toFixed(2) cũng được sử dụng trong chương trình. Điều này làm tròn số thập phân thành hai giá trị thập phân.

Chương trình trên sử dụng một if…else các câu lệnh. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về if…else câu lệnh, chuyển đến JavaScript if… else Câu lệnh.

Tất cả Cách sử dụng chương trình Javascript để giải phương trình bậc hai [Easiest] các phương pháp tôi đã đề cập hoạt động tốt. Cảm ơn các bạn đã đọc và hãy comment bên dưới với những suy nghĩ của bạn về bài viết này và chia sẻ nhé fixsy.org với bạn bè của bạn.